Regelingen en instrumenten

Om deze en volgende generaties te kunnen voorzien van genoeg voedsel én de boer van een goed inkomen, moeten we werk maken van uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Het GLB stelt subsidies beschikbaar voor boeren en organisaties die zich inspannen voor een toekomstbestendig bedrijf en een veerkrachtig platteland.

Het nieuwe GLB is meer dan eerder één plan. De verschillende subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast om voor gebieden en de boeren die in de gebieden werken, helder perspectief te vinden en te groeien naar morgen.

De GLB-subsidies bestaan uit:

  1. Grondgebonden regelingen. Met de eco-regeling worden boeren vergoed voor maatschappelijke diensten.
  2. Gebiedsgerichte samenwerking. Boeren, terreinbeheerders en anderen worden uitgedaagd  samen te werken aan klimaatadaptatie, schoon water, meer biodiversiteit.
  3. Steun voor de stikstof- en klimaatopgave veenweide en N2000. Voer boeren waarvan gevraagd wordt te extensiveren of te vernatten, is steun om te komen tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering.
  4. Duurzame investeringen. Bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw, energie, innovatieve stalsystemen of landschap en water.
  5. Inzet op kennis en innovatie. Steun voor kennisontwikkeling, actieve netwerken, nieuwe technologie en marktconcepten. En onafhankelijk advies door erkende adviseurs voor boeren.
  6. Steun voor jonge boeren en tuinders. Zij ontvangen meer hectarepremie, meer subsidie voor duurzame investeringen, vestigingssteun en hulp bij generatiewisseling.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start in 2023 en loopt tot en met 2027. Het biedt Europese subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: