Duurzame investeringen

Er zijn verschillende investeringsregelingen die boeren ondersteunen in hun ontwikkeling, zowel op het gebied van verduurzaming als in de verbetering van het verdienvermogen.

Onder deze categorie vallen de volgende regelingen:

- productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering op landbouwbedrijven
- niet productieve investeringen voor landbouwbedrijven 
- niet productieve investeringen voor niet-landbouwbedrijven

Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering op landbouwbedrijven

Met deze regeling worden (jonge) landbouwers gestimuleerd om hun bedrijf verder te verduurzamen en kan tegelijkertijd door gebruik van vernieuwde productiemethoden, data en efficiënter gebruik van (natuurlijke) grondstoffen kostenbesparing worden gerealiseerd.

Productieve investeringen zijn investeringen die direct bijdragen aan omzet, waarde of winst van de onderneming.

Landbouwbedrijven die met het oog op de toekomst optimaal en duurzaam willen produceren om zo op de lange termijn rendabel en kapitaalkrachtig te zijn, zullen periodiek hun gebouwen en uitrusting moeten vernieuwen en aanpassen. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van innovaties en kan hun bedrijf zich ontwikkelen in een richting die past bij veranderende maatschappelijke wensen en eisen.

Deze interventie betreft het verlenen van steun voor een investering, in de vorm van een subsidie aan actieve landbouwers tot een maximum van 65%. Tot de investeringsmogelijkheden behoren o.a. bedrijfsmiddelen, aanplant meerjarige houtige gewassen in het kader van agroforestry, tweedehands installaties, bijdragen in natura en afschrijvingskosten, loonkosten en overheadkosten.

De investeringen moeten bijdragen aan een wijziging van de bedrijfsvoering naar kringlooplandbouw en tegelijkertijd voldoende verdienvermogen voor de boer opleveren.

Voor wie?

Begunstigden zijn actieve landbouwers, jonge landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven.

Niet-productieve investeringen voor landbouwbedrijven

Deze regeling biedt steun voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op het vergroten van de biodiversiteit met zoveel mogelijk koppeling aan de uitvoering van andere doelen zoals water en maar ook klimaat en energie. De investeringen hebben betrekking op de aanleg en beheer van landschapselementen en bossen, efficiënter gebruik van watervoorzieningen en stikstofreductie.

Om duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht mogelijk te maken zijn niet-productieve investeringen nodig. Deze dragen dus niet direct bij aan het verdienvermogen van een bedrijf. Wel dragen ze bij aan doelen op het gebied van natuur en milieu én investeringen in bijvoorbeeld landschapselementen kunnen de opmaat zijn voor een beheervergoeding via instrumenten als de eco-regeling of het ANLb.

Voor wie?

Begunstigden zijn landbouwbedrijven, grondeigenaren of samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven en grondeigenaren.

Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

Onder niet-productieve investeringen buiten het landbouwbedrijf behoren investeringen die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit (bijv. aanleg landschapselementen), inrichtingsmaatregelen ten behoeve van waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer, aanpassing aan klimaatverandering en het bevorderen van agroforestry.

Voor wie?

Begunstigden zijn grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en overige natuurlijke- en rechtspersonen die bijdragen aan de doelen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde begunstigden.

Voor deze drie investeringsregelingen is in totaal ruim 400 miljoen euro beschikbaar.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: