Privacy

Toekomstglb.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Toekomst GLB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toekomst GLB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Als u contact met ons opneemt

  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het bericht dat u ons stuurt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toekomst GLB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen e-mailen indien u contact met ons opneemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toekomst GLB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toekomst GLB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toekomst GLB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de manier waarop Toekomst GLB uw gegevens verzamelt? Dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toekomst GLB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: