Jonge boeren en tuinders

We kunnen niet zonder jonge boeren en tuinders! Zij worden in het GLB gesteund met een top-up op de hectaresteun. Bij overnametrajecten is vestigingssteun beschikbaar. Ook worden er middelen beschikbaar gesteld om generatiewisseling te bevorderen. Tot slot krijgen jonge landbouwers een verhoogde subsidie bij investeringsregelingen. In totaal is bijna 110 miljoen Euro beschikbaar voor de regeling die zich op jonge boeren richten.

Samengevat vallen onder deze categorie de volgende regelingen:
- aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
- vestigingssteun jonge landbouwers 
- samenwerking voor generatiewisseling 

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers

In heel Nederland is sprake van een toenemende vergrijzing van de populatie landbouwers, wat maakt dat een voldoende instroom van jonge landbouwers nodig is om de landbouw in Nederland vitaal en concurrerend te houden.

Voor jonge landbouwers is het financieel problematisch om nieuwe economische activiteiten in de landbouwsector op te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Jonge landbouwers hebben bij de start van hun bedrijf vaak te maken met hoge lasten, omdat in Nederland de grondprijs hoog is (hoogste in de EU) en de opstallen duur zijn. Voor zij-instromers zijn de overnamekosten in veel gevallen hoger, omdat zij – in tegenstelling tot overnemers in familiaire kring – een bedrijf meestal niet onder de marktwaarde kunnen kopen.

Extra inkomenssteun voor jonge landbouwers draagt bij aan een acceptabel inkomen voor jonge landbouwers, dat hen in combinatie met vestigingssteun en investeringssteun beter in staat stelt om een bedrijf over te nemen, te starten en/of te verduurzamen.

Het totale budget voor deze aanvullende steun bedraagt € 10 mln. op jaarbasis. De top-up is een vast bedrag van € 2.800 op jaarbasis.

Vestigingssteun jonge landbouwers

Deze regeling helpt jonge boeren om een bedrijf te kunnen overnemen. Op basis van een bedrijfsplan wordt bepaald hoeveel steun de jonge boer kan krijgen.

De jonge landbouwers hebben behoefte aan een financiële ondersteuning in de opstartfase van hun agrarisch ondernemerschap. Ondersteuning via deze interventie kan de stimulans zijn om in het keuzeproces rond overname/start, de drempel over te gaan om het bedrijf wel over te nemen.

De generatievernieuwing in de Nederlandse landbouwsector wordt belemmerd door de hoge overnameprijs van landbouwbedrijven. Jonge ondernemers moeten grote financiële risico's nemen op jonge leeftijd als zij een landbouwbedrijf willen overnemen of starten. Daar kunnen zij de steun goed bij gebruiken.

De hoge overnamekosten hangen samen met de hoge grondprijs (hoogste grondprijs in de EU) en dure opstallen in Nederland. In de Nederlandse situatie worden landbouwbedrijven (92% gezinsbedrijven) veelal overgenomen door een kind van de landbouwer (39%). Voor zij-instromers zijn de overnamekosten in veel gevallen hoger omdat zij in tegenstelling tot overnemers in familiaire kring, meestal niet een bedrijf onder de marktwaarde kunnen kopen.

Bij de aanvraag is een bedrijfsplan vereist. De steun wordt uiteindelijk mede bepaald op basis van de score die behaald wordt na beoordeling van een bedrijfsplan voor één bedrijf.

Er is 57,5 miljoen Euro gereserveerd voor deze regeling.

Samenwerking voor generatiewisseling

Deze regeling biedt bijvoorbeeld vader en zoon de kans om de generatiewisseling op het bedrijf goed vorm te geven.

Het overnameproces van een landbouwbedrijf kent vaak een lange duur waarin de jongere generatie jarenlang samen met de oudere generatie het bedrijf runt. Met de interventie samenwerking voor generatievernieuwing wordt middels projecten waarin de oudere en de jongere generatie samenwerken, onderzocht hoe het proces rond de generatiewisseling op een landbouwbedrijf makkelijker en sneller kan verlopen. Projecten kunnen betrekking hebben op diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld pensioenopbouw, vakmanschap (jong geleerd, is oud gedaan), grondmobiliteit, eigenaarschap, bevordering zij-instromers, etc.

Voor deze regeling is 1,3 miljoen Euro beschikbaar.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: