Reactienota op zienswijzen en nieuwe versie S-MER gepubliceerd

Van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 heeft het concept Strategisch Milieueffectrapport (S-MER), met als bijlage de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. De reactie op de 125 ingediende zienswijzen is nu in te zien.

Update 22 maart: naast de reactienota is ook de nieuwe versie van het S-MER gepubliceerd. Deze is nu ook in dit bericht te vinden.
Update 28 maart: alle ingediende zienswijzen zijn nu te downloaden via de link onderaan dit bericht.

Van de 125 zienswijzen zijn er 103 ingediend door individuele agrarische ondernemers en burgers en 22 namens organisaties. Het programmateam dankt de indieners; zienswijzen helpen om zoveel als mogelijk rekening te houden met de verschillende belangen en visies uit het veld.

Het streven is om voor de zomer 2022 een definitief NSP in te dienen bij de Europese Commissie. De zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van dit definitieve NSP. Daarin zal ook de reactie van de Europese Commissie op het ingediende plan, de inbreng van de partijen in de maatschappelijke begeleidingsgroep, de Tweede Kamer en Provinciale Staten meegenomen worden.

Strategisch Milieueffectrapport

Op basis van de zienswijzen voor het concept S-MER zijn enkele verduidelijkende tekstaanpassingen doorgevoerd in het S-MER. Tegelijkertijd zijn de milieueffecten van het indiende NSP onderzocht. In eerste instantie was het S-MER gebaseerd op twee scenario’s. Nu is het plan zelf beoordeeld en vertaald in een nieuw hoofdstuk in het S-MER. De nieuwe versie van het S-MER is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

Zienswijzen

Naar aanleiding van de ter inzage legging en de reacties die zijn binnengekomen, hebben we een reactienota gepubliceerd. In de reactienota zijn reacties gebundeld waar deze veel overlap kenden of hetzelfde thema aansneden. Om volledig transparant te zijn delen we ook de 124 zienswijzen. In het kader van privacy zijn de reacties geanonimiseerd of is informatie waaruit de afzender te herleiden zou kunnen zijn, onleesbaar gemaakt.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: