Strategisch Milieueffectrapport en samenvatting Nationaal Strategisch Plan ter inzage

Vanaf 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 kunt u het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER), met als bijlage de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), inzien en een zienswijze indienen.

Milieueffectrapportage

Gelijktijdig met het ontwikkelen van het NSP is een S-MER gemaakt. Omdat het NSP nog niet volledig was uitgewerkt ten tijde van het opstellen van deze milieueffectrapportage, zijn in dit rapport twee alternatieven, MER A en MER B uitgewerkt.

Het eerste scenario kenmerkt zich door nadruk op relatief grote inkomenssteun in combinatie met algemene milieu- en biodiversiteitsverbetering door financiering van interventies die boeren vrijwillig kunnen kiezen. Het tweede scenario kenmerkt zich door een relatief hoge normstelling voor de basispremie en een bijdrage vanuit het GLB aan gebiedsgerichte beleidsmaatregelen. Het NSP bestaat uit elementen uit beide alternatieven.

Het Nationaal Strategisch Plan

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2023-2027. Het NSP is opgesteld door de programmaorganisatie NSP-GLB 23-27. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gedeputeerde met portefeuille GLB namens het Interprovinciaal Overleg. In deze organisatie werken het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies, waterschappen, RVO en het ministerie van I&W samen aan de voorstellen.

Sinds 2019 wordt gewerkt aan de invulling van het nieuwe GLB. Daarbij zijn stakeholders nauw betrokken. Belangrijke veranderingen in het nieuwe GLB zijn ontwikkeld in de praktijk. Zo hebben honderden boeren in diverse GLB-pilots actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de eco-regeling. Maatschappelijke-, natuur- en landbouworganisaties zijn via de maatschappelijke begeleidingsgroep actief meegenomen en geconsulteerd. Via diverse conferenties en publicaties zijn stakeholders uitgenodigd om mee te denken.

Concept

Het NSP wordt voor 31 december 2021 ingediend bij de Europese Commissie. De samenvatting van het NSP ligt ter inzage. Het is opgesteld volgens het voorgeschreven Brusselse template. 
Mogelijke aanvullingen naar aanleiding van de zienswijzen worden samen met de reactie van de Europese commissie verwerkt.

Het NSP wordt uiterlijk 30 juni 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd. Pas na goedkeuring van de EU is het NSP definitief.

Consultatie

Wat vindt u van het concept S-MER met als bijlage de samenvatting van het NSP? Wij ontvangen graag uw inhoudelijke reactie.

Hoe kunt u reageren?

Uw reactie bevat tenminste uw naam, adres, de dagtekening en uw reactie. 

Het indienen van een reactie kan op twee manieren.

  • U stuurt uw reactie naar hetnieuweglb@minlnv.nl
  • Of u stuurt een schriftelijke reactie aan:
    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    Programmateam GLB NSP, t.a.v. Zienswijze concept S-MER en samenvatting NSP
    Postbus 20401
    2500 EK Den Haag

Wanneer kunt u reageren?

U kunt uw reactie insturen van 22 december 2021 tot en met uiterlijk 1 februari 2022.

Documenten

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: