Vergroening van de melkveehouderij

Collectief Noordwest Overijssel voert de pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij” uit. Het doel van deze pilot is om een manier te vinden voor een goed inpasbare, effectievere en efficiëntere vergroening van de melkveesector, met de kievit als uithangbord. Daarmee draagt de melkveehouderij in dit project niet alleen bij aan het verbeteren van het leefgebied van de kievit, maar ook aan het realiseren van landelijke biodiversiteits- en klimaatdoelen.

Maatregelen voor de kievit

Er wordt een mix van maatregelen getest die bedrijfstechnisch haalbaar zijn en die de kievit ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn plas-drassituaties, een beheermozaïek van maaien en weiden, kruiden- en insectenrijke stroken en een aangepast bemestingsregime. De maatregelen verschillen in impact op de bedrijfsvoering, waarbij de agrariër uit een lijst met maatregelen kan kiezen wat binnen de bedrijfsvoering past. Naarmate meer en zwaardere maatregelen genomen worden voor de kievit, dan is de bijbehorende vergoeding ook hoger.

Regionale sturing

In de pilot wordt gezocht naar een manier waarop het collectief in het werkgebied de vergroeningsmaatregelen van het GLB coördineert. De ideeën worden voorgelegd aan agrariërs en andere belanghebbenden in de gebieden om zo samen tot een optimale organisatiestructuur te komen voor de uitvoering van de vergroening. Vervolgens vertaalt het collectief dit regionale sturingsmodel in aanbevelingen voor de organisatiestructuur: wat hebben collectieven nodig om deze rol professioneel te kunnen vervullen?

Monitoring en verantwoording

In de pilot wordt een nieuwe methode ontwikkeld voor registratie, controle, monitoring en verantwoording. Daarbij wordt ingezet op moderne technieken (drones, satellieten) en aanpassing van bestaande registratiesystemen zoals SCAN-GIS (gebruikt bij ANLb). Zo wordt geprobeerd het GLB te vereenvoudigen zonder de administratieve lasten bij de agrariër te vergroten.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: