De Akkerbelt

De GLB-pilot Akkerbelt richt zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2021. Het doel van deze pilot is om met GLB-premies een vergroening voor elkaar te krijgen die boer, natuur en omgeving iets oplevert. Onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) gaan 9 Nederlandse akkerbouwcollectieven (de ‘Akkerbelt’) bezig met een gebiedsgerichte invulling van de vergroening. Deze collectieven zijn allemaal actief in de akkerbouwstrook die loopt van Zeeland naar Groningen.

Aan de slag

Akkerbouwers gaan in 2020 experimenteren met veldmaatregelen voortkomend uit de gebiedsplannen en een deel van hen ook met een bijpassend puntensysteem. In het nieuwe GLB wordt de vergroening meer prestatiegericht vormgegeven als onderdeel van de zogenaamde ecoregeling, waarbij grondgebruikers de basispremie kunnen aanvullen (in het huidige GLB heet dit de vergroening). Marjon Schultinga daarover: “Binnen Akkerbelt wordt gekeken naar maatregelen die laagdrempelig én effectief zijn voor biodiversiteit, water, bodem, klimaat en/of landschap. De maatregelen moeten bijdragen aan maatschappelijke doelen en ook inpasbaar zijn voor de agrariër en een meerwaarde geven in de agrarische bedrijfsvoering.”

De gebiedsplannen uit 2019 leveren samen een lijst met zo’n veertig realistische vergroeningsmaatregelen. Elk collectief voert een aantal van de regionaal gedefinieerde maatregelen uit. Voorbeelden zijn strokenteelt, akkerranden, doorzaai, slootbeheer en onderwerken van gehakseld stro.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: