50 tinten groen in een kleinschalig cultuurlandschap

Het kleinschalige cultuurlandschap op de zandgronden versterken via een passende vergoeding voor boeren, medegefinancierd vanuit het Europese landbouwbudget. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Naar vijftig tinten groen in het kleinschalig cultuurlandschap’. De pilot wordt uitgevoerd door vijf agrarische collectieven in Utrecht-Oost, Veluwe, Achterhoek, Midden-Brabant en Noordoost-Twente.

Verwachte resultaten

Het doel van het project is om het kleinschalig landschap op zijn waarde te zetten, waarbij een betere regionale afstemming is tussen pijler 1 en 2. Door regionale initiatieven in de markt beter aan te laten aansluiten op de verschillende pijlers ontstaat er meer biodiversiteit in een regio. En door deze ontwikkeling op 35 voorbeeldbedrijven in kaart te brengen aan de hand van het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsomgevingsplan. De resultaten uit deze plannen zullen worden gecommuniceerd in regio. Deze informatie draagt bij aan de motivatie, het verantwoordelijkheidsbesef en het bedrijfsbelang van veehouders om te werken aan een integrale, duurzame en maatschappelijk gewenste bedrijfsvoering.

In elk deelnemend pilotgebied gaan 15 melkveebedrijven maatregelen op hun landbouwpercelen toepassen die bijdragen aan de Europese doelen en die inpasbaar zijn in hun bedrijfsvoering. De focus ligt in het versterken van het leefgebied van onder andere boerenlandvogels en het verbinden met bestaande natuur. Diversiteit, gradiënten en voedselaanbod (insecten) zijn kernbegrippen. Verbreding bouwplan draagt daar ook aan bij maar is meer gericht op vervanging van aangekocht krachtvoer en eiwit. Het sluiten van kringlopen en de implementatie van effectieve maatregelen die bijdragen aan een gezondere bodem (bodemleven, zuurgraad en organische stofgehalte) op het bedrijf worden nagestreefd.

Binnen de pilot zal ook gewerkt worden aan de ontwikkeling van een regionaal sturingsmodel. Onderzocht wordt op welke manier aan zoveel mogelijk maatschappelijke doelen tegemoetgekomen kan worden met een passende beloning voor de inzet van de boeren.
 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: