Het nieuwe GLB, wat kan je wanneer doen? Een stappenplan

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe GLB van kracht. Het nieuwe GLB is pas laat goedgekeurd. Daardoor zullen veel boeren al keuzes gemaakt hebben voor het teeltjaar 2023. Hoe kan je alsnog zo goed mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van het nieuwe GLB?

1. De nieuwe voorwaarden (conditionaliteiten) bestuderen

In heel Europa wordt aan verduurzaming van de landbouw gewerkt. De voorwaarden (conditionaliteiten) voor het ontvangen van grondgebonden betalingen spelen daarin een belangrijke rol. Een aantal voorwaarden is veranderd. Denk aan verplichte groenbedekking en bufferstroken. Afhankelijk van je locatie is dat 5, 3, 1 of een halve meter. De verplichte gewasrotatie (op perceelsniveau) en 4% niet-productief areaal gelden in 2023 nog niet voor de basispremie, maar zij spelen wel een rol in de eco-regeling en bij het ANLb. Daar lees je hier meer over.

2. Verdiepen in de eco-regeling

Op RVO.nl/nieuwGLB is al veel informatie te vinden over het nieuwe GLB en de eco-regeling. Welke eco-activiteiten er zijn, bijvoorbeeld, hoe het systeem werkt en met welke gewaslijsten wordt gewerkt. Met de simulatietool kan je ook bekend raken met de werking van de eco-regeling. Deze tool geeft nog geen exact beeld van wat het voor je bedrijf betekent, maar het helpt je wel.

3. Deelname aan het ANLb voorlopig bevestigen

Voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) krijgen collectieven de flexibiliteit om hun aanvraag later bij te stellen. 

Door de late duidelijkheid van het NSP, in relatie tot het opstellen van bouwplannen, is met name de afstemming lastig tussen conditionaliteiten, de eco-regeling en het ANLb. Om boeren en collectieven de ruimte te geven dit goed te doen, passend bij specifieke bedrijfssituaties, wordt het mogelijk gemaakt om het ANLb aan te passen. Daarbij is het wel van belang dat de boer bij het collectief aangeeft of hij mee wil doen, aangezien aanpassingen naar beneden makkelijker zijn dan naar boven.
 

4. Landschapselementen invoegen in je percelenapplicatie

Een belangrijke verandering in het nieuwe GLB is dat ook sloten en landschapselementen tot subsidiabele landbouwgrond gaan behoren. Dat is gunstig voor je hectarepremie, telt mee voor je niet-productieve areaal en het beheer van deze landschapselementen wordt onderdeel is van de eco-regeling. Je kan er dus een vergoeding voor krijgen.

Daarvoor is het wel nodig om de landschapselementen in beeld te hebben. Er wordt nu gewerkt aan deze kaartlaag in de percelenapplicatie van RVO. Begin 2023 word je gevraagd de landschapselementen in te voegen. Dit kan, afhankelijk van of je veel of weinig elementen hebt, een flinke klus zijn.

5. Aan de slag met de definitieve simulatietool

Vanaf 1 februari publiceren we de definitieve simulatietool. In deze tool kan je eco-activiteiten opnemen in je bouwplan en kijken hoe je dit het beste voor je bedrijf kunt invullen. Dit kan de basis zijn voor je aanvraag.

6. Aanmelding doen voor de eco-regeling

Tussen 1 maart en 15 mei (de gebruikelijke periode voor de Gecombineerde Opgave) word je gevraagd je aanvraag voor de eco-regeling te doen.

7. Er is meer in het nieuwe GLB

Het nieuwe GLB is meer dan eerder één plan. Jonge boeren worden gesteund, er is veel geld beschikbaar voor innovatie en voor samenwerkingstrajecten. De verschillende subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast om voor gebieden en de boeren die in de gebieden werken, helder perspectief te vinden. Veel van deze subsidies worden in de loop van 2023 via je provincie aangeboden.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: