Voorgenomen aanpassingen NSP met Kamer gedeeld, dit zijn de hoofdpunten

Nederland is van plan om nog voor het zomerreces een aangepast Nationaal Strategisch Plan naar de Europese Commissie te sturen. Minister Staghouwer liet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten welke wijzigingen verwacht mogen worden.

De wijzigingen worden doorgevoerd op basis van de opmerkingen van de Europese Commissie op het ingediende concept. Ook de opmerkingen van de maatschappelijke begeleidingsgroep, de resultaten van de praktijkproef voor de eco-regeling en de ingediende zienswijzen zijn meegenomen.

Eco-regeling beter inpasbaar

De eco-regeling is de grootste verandering in het nieuwe GLB. We willen dat deze goed werkbaar is voor boeren. De tweede praktijktoets heeft daarvoor bruikbare input geleverd. Uit de tweede praktijktoets blijkt onder andere dat de puntentoekenning voor eco-activiteiten die zich richten op biodiversiteit en landschap onvoldoende was. Aanpassingen zorgen ervoor dat de eco-regeling ook voor akkerbouwers beter inpasbaar wordt.

Meer inzet op biologische landbouw

De inzet op biologische landbouw wordt versterkt. Ook boeren in omschakeling komen  automatisch in aanmerking voor de eco-premie goud. Daarnaast komen biologische bedrijven eerder in aanmerking voor subsidieverlening bij open te stellen investeringsregelingen. De doelstelling is ook aangepast. Het GLB beoogt een uitbreiding van het biologische landbouwareaal tot 5% in 2027. In het concept-NSP betrof dit nog 3,85%.

Oekraïne

In het kader van de oorlog in Oekraïne, zet het GLB meer in op het verminderen van afhankelijkheid van kunstmest en energie. Op verzoek van de Commissie wordt meer inzet gepleegd op de productie van biogas, onder andere door investeringssubsidies te focussen op stalaanpassingen. Ook worden alternatieven voor kunstmest gestimuleerd, bijvoorbeeld door mest te verwerken tot hoogwaardige meststof.

Overige aanpassingen

In overleg met de Commissie en het NAJK is ervoor gekozen vestigingssteun op te nemen in het GLB in plaats van aanvullende inkomenssteun voor jonge boeren. Het beschikbare budget voor jonge boeren blijft gelijk.

In de brief van minister Staghouwer aan de Tweede kamer komen ook de technische aanpassingen aan de orde, waarover veel bevindingen van de Commissie gingen. Ook zijn meer resultaatindicatoren opgenomen, bedoeld om beter te kunnen monitoren in hoeverre de beoogde doelen gehaald worden.

Snel proces belangrijk

De minister wil dat de goedkeuring zo snel mogelijk gaat, hij hoopt voor de zomer een inhoudelijk akkoord te hebben met de Europese Commissie. ”Boeren en andere begunstigden behoren op tijd te weten waar zij aan toe zijn. Dit signaal heb ik meermaals afgegeven bij de Europese Commissie tijdens de Landbouw- en Visserijraad en wordt tevens in ambtelijke overleggen herhaald.” 

Zie hier de volledige Kamerbrief. 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: