Strategisch Milieu Effect Rapport en samenvatting Nationaal Strategisch Plan ter inzage

Vanaf vandaag kunt u het concept Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) en de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) inzien en een zienswijze indienen.

U kunt dat doen door op deze link te klikken. U kunt tot en met uiterlijk 1 februari 2022 uw zienswijze indienen.

De Strategisch Milieu Effect Rapport (S-MER) levert milieu-informatie en geeft inzicht in hoeverre het GLB bijdraagt aan de gestelde beleidsdoelen rondom de diverse milieuthema’s. Omdat het NSP nog niet volledig was uitgewerkt ten tijde van het opstellen van deze milieueffectrapportage, zijn in dit rapport twee alternatieven, MER A en MER B, beoordeeld. Het NSP bestaat uit elementen uit beide alternatieven.

Bij de terinzagelegging van de S-MER is de samenvatting van het NSP als bijlage toegevoegd. Op 3 december publiceerden we de samenvatting van het concept NSP, waarna politieke en bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Er zijn enkele aanvullingen gedaan in deze samenvatting van het NSP. Zo is er een definitief akkoord gekomen over de verdeling van de EU-budgetten en de aanvullende nationale financiering.

Een andere aanvulling is dat er een afspraak is gemaakt om zorgvuldig te monitoren. De veranderingen in het NSP zijn groot en er komt fors meer budget beschikbaar in de tweede pijler. Daarom hebben partijen afgesproken gezamenlijk de besteding van middelen, het doelbereik (economisch en ecologisch) en het boereninkomen goed te monitoren en waar nodig bij te sturen. De tussentijdse evaluatie in 2025 is daarbij een belangrijk moment.

Toekomstbestendig boeren sterker belonen

Met dit NSP wil Nederland toekomstgericht boeren sterker belonen. Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die ervoor kiezen hun bedrijf verder te verduurzamen en te vernieuwen. Over de hele periode van vijf jaar is in totaal zo’n 4,7 miljard euro beschikbaar. Veel van dit geld wordt besteed aan het steunen van boeren die innoveren, vernieuwen en bijdragen aan doelen voor biodiversiteit, klimaat, bodem, water en lucht. De meest in het oog springende verandering is de inzet op de eco-regeling. Agrariërs kunnen eco-activiteiten kiezen die zij willen toepassen op hun bedrijf, en krijgen daarvoor een vergoeding.
 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: