Toekomstbestendig boeren

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Met subsidies gericht op agrariërs die zich inspannen om de omslag te maken naar een nieuw soort landbouw. Want om deze en volgende generaties te kunnen voorzien van genoeg voedsel én de boer van een goed inkomen, moeten we uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat serieus nemen. Maar wat is toekomstbestendig boeren precies? Dat leest u op deze pagina.

Uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat

Klimaatverandering, het broeikaseffect, afname van biodiversiteit en extreem weer. Het is slechts een greep uit de opgaven op het gebied van klimaat en natuur waar Nederland voor staat. Deze opgaven vragen om veranderingen van ons allemaal. Door schonere energie op te wekken, onze huizen anders te verwarmen, maar ook door duurzamer te boeren.

De landbouw van de toekomst is anders dan de landbouw waarmee we zijn opgegroeid. Om deze en volgende generaties te kunnen verzekeren van genoeg voedsel en de boer van een goed inkomen, moeten uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat serieus genomen worden. Daarom richt het nieuwe GLB zich op het ondersteunen van boeren die hier werk van maken.

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren daarom sterker belonen.

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren beter belonen

Toekomstbestendige landbouw is...

  • Een ondernemende boer met een sterk bedrijf, gewaardeerd door zijn omgeving. Met een beloning voor maatschappelijke diensten en aandacht voor de positie van de boer in de keten.
  • Een divers landschap. Waarin aandacht is voor bodem, water, lucht en natuur, voor klimaat en de gezondheid van dieren.
  • Een sector volop in ontwikkeling. Met aandacht voor nieuwe technologieën, zoals precisielandbouw en het mechanisch wieden van onkruid met robots. En ondersteuning voor boeren om te vernieuwen, zodat zij zich kunnen aanpassen als dat nodig is.

Hoe helpt het nieuwe GLB mee aan toekomstbestendig boeren?

In Nederland vragen we veel van agrariërs als het gaat om de verduurzaming en zorg voor ons landschap. Denk bijvoorbeeld aan weidevogel bescherming, het verbeteren van bodemkwaliteit en het verminderen van CO2- en stikstofuitstoot.

Vaak gaat het om grote investeringen. Dat zorgt voor dilemma’s voor agrariër, die graag wil bijdragen aan de maatschappij maar ook zo efficiënt mogelijk moet produceren om rendabel te zijn.

Dilemma voor de agrariër tussen markt en inspanningen

Het GLB gaat uit van het idee dat agrariërs onderdeel zijn van de oplossing. Het grootste deel van ons land (zo’n 70%) is in agrarisch beheer. Het zijn agrariërs die ons kunnen helpen doelstellingen te halen. Het GLB helpt boeren om die rol te gaan spelen. Zij worden beloond voor hun inspanning via onder andere GLB-subsidies.

  • Het nieuwe GLB ondersteunt boeren door hun publieke diensten aan klimaat en leefomgeving te belonen. Kortom: subsidies voor maatschappelijke diensten.
  • Het nieuwe GLB ondersteunt boeren en andere partijen op het platteland of in de sector om te vernieuwen.
  • Het nieuwe GLB biedt mogelijkheden voor boeren en adviseurs om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen.
  • Het nieuwe GLB ondersteunt de gebiedsgerichte aanpak, want ieder gebied heeft zijn eigen uitdagingen.

Hoe ziet de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB eruit?

Nederland moet, net als alle andere EU-lidstaten een Nationaal Strategisch Plan (NSP) maken. Daarin staat hoe Nederland een bijdrage levert aan de doelen van het GLB. Meer over het NSP leest u op de pagina ‘NSP in opbouw’.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: