Praktijktoets NSP-GLB

Het doel van de praktijktoets is het leren vanuit de praktijk voor de invulling van het NSP. Dit is gedaan door te inventariseren of de voorgenomen Nationale invulling van het GLB en de eco-regeling in het bijzonder werkbaar, eenvoudig en flexibel is voor agrariërs, hen ondersteunt bij het maken van een omslag naar meer duurzame landbouw en het in beeld krijgen van mogelijke knelpunten en on-
bedoelde neveneffecten van de beleidsvoornemens. Het doel is nadrukkelijk niet het verwerven van draagvlak onder boeren en tuinders voor de beleidsvoornemens.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: