Samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan in lezersvriendelijke PDF

Begin oktober bereikte Nederland overeenstemming over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf januari invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het is nog wachten op de definitieve goedkeuring, maar ondertussen is nu een lezersvriendelijke versie beschikbaar.

Het ingediende Nationaal Strategisch Plan is een zeer lijvig document. Om het leesbaarder te maken is deze samenvatting gemaakt. Deze is in grote lijnen opgesteld volgens het voorgeschreven Brusselse template. Het is echter bondiger, bevat geen bijlages en kent een logischer opbouw. Alsnog telt het document 100 pagina’s.

In het eerste deel van het document worden de strategische uitgangspunten beschreven. In het tweede deel alle regelingen.

Alleen het ingediende en goedgekeurde NSP is het officiële document. Dit document is hier te vinden: Definitieve NSP | Publicatie | Toekomst GLB

Agrariërs die meer willen weten over de regelingen die per 1 januari ingaan of veranderen, kunnen terecht bij RVO via RVO.nl/onderwerpen-glb23

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Met subsidies gericht op agrariërs die zich inspannen om de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. De meest in het oog springende verandering is de nieuwe eco-regeling. Agrariërs kunnen uit ruim 20 eco-activiteiten kiezen om toe te passen op hun bedrijf. Deze variëren van het beheren van houtwallen en het toepassen van kruidenrijke akkerranden tot het telen van eitwitgewassen. Hiervoor kunnen zij een vergoeding ontvangen van ca 60, 100 of 200 euro per hectare. 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: