Start landelijke pilots rondom waterkwaliteit en -kwantiteit

Om gewassen en vee optimaal op te laten groeien is schoon water in de juiste hoeveelheden onmisbaar. De kwaliteit en kwantiteit van water neemt daarmee een spilfunctie in de agrarische bedrijfsvoering in. Boeren en tuinders kunnen zelf een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water door een duurzame bedrijfsvoering. Twee nieuwe GLB-pilots gaan daarmee aan de slag.

Gebiedsgerichte aanpak DAW

De GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak DAW wordt uitgevoerd in Achterhoek, Flevoland, Limburg en Twente. In deze gebieden ontdekken regionale LTO’s samen met agrarische collectieven en waterschappen wat noodzakelijk is voor goed waterbeheer in het gebied, wie hierbij welke rol kan en wil nemen en hoe de plannen gefinancierd kunnen worden zonder flexibiliteit in de uitvoering te verliezen. Het eindresultaat is een beproefde werkwijze vanuit de praktijk voor een optimale samenwerking rondom waterbeheer in een specifiek gebied en welke ondersteuning vanuit de overheid hierbij nodig is.

Landbouwloket DAW

De andere pilot – die de naam GLB-pilot Landbouwloket DAW draagt – richt zich op de gebieden Limburg, Rivierenland en Zeeland. In deze gebieden verkennen regionale LTO’s, waterschappen en agrarische collectieven hoe via een regionaal landbouwloket, agrariërs financieel en in de uitvoering ondersteund kunnen worden bij het treffen van maatregelen rondom waterbeheer. Daarnaast wordt onderzocht wie welke rol het beste past als je kijkt naar de inrichting en de uitvoering van het regionale landbouwloket. Tenslotte wordt gekeken hoe de regionale aanpak op een zodanige manier ontwikkeld kan worden dat landelijke uitrol gefaciliteerd wordt. Het eindproduct is een handboek met verschillende keuzemogelijkheden om te komen tot regionaal maatwerk bij de inrichting en uitvoering van een landbouwloket.

Samenwerking, ondersteuning en een one-stop-shop

De pilots experimenteren in specifieke gebieden met de juiste vormen van samenwerking en realiseren een one-stop-shop waar boeren en tuinders in specifieke gebieden met al hun vragen omtrent waterkwaliteit en waterkwantiteit terecht kunnen. Bovendien kunnen ze een beroep doen op ondersteuning. Daardoor worden landbouwregelingen en subsidies toegankelijker, wachttijden voor subsidieaanvragen korter en worden boeren en tuinders zoveel mogelijk gestimuleerd om daadwerkelijk stappen te zetten die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water in hun gebied. Beide pilots lopen tot en met 2023 en zijn geïnitieerd vanuit het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Voor meer informatie over de GLB-pilots Landbouwloket DAW en Gebiedsgerichte Aanpak DAW is te vinden op de website van het DAW.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: