Nederlandse invulling van het GLB klaar voor Europese Commissie

Het Bestuurlijk Overleg over het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is deze week afgerond. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies en de waterschappen zijn het eens over de inhoud van het NSP, dat eind december bij de Europese Commissie wordt ingediend. Rijk, provincies en waterschappen hebben tegelijkertijd op hoofdlijnen afspraken gemaakt over cofinanciering.

Met dit NSP wil Nederland toekomstgericht boeren sterker belonen. Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die ervoor kiezen hun bedrijf verder te verduurzamen en te vernieuwen. Over de hele periode van vijf jaar is in totaal zo’n 4,7 miljard euro beschikbaar. Veel van dit geld wordt besteed aan het steunen van boeren die innoveren, vernieuwen en bijdragen aan doelen voor biodiversiteit, klimaat, bodem, water en lucht. De meest in het oog springende verandering is de inzet op de eco-regeling. Agrariërs kunnen eco-activiteiten kiezen die zij willen toepassen op hun bedrijf, en krijgen daarvoor een vergoeding.

Een belangrijke mijlpaal: er is door verschillende partijen maar liefst 3 jaar aan het NSP gewerkt. De leden van het Bestuurlijk Overleg zien deze samenwerking bovendien als een mooie opmaat naar een meer gebiedsgerichte samenwerking zoals in het coalitieakkoord is opgeschreven.

De afspraken worden momenteel verwerkt in de samenvatting van het concept NSP, dat van 22 december tot en met 1 februari ter visie wordt gelegd. Tegelijk wordt het concept NSP voorgelegd aan de Europese Commissie. Beide stappen kunnen nog leiden tot aanpassingen die in het definitieve NSP worden verwerkt.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: