Moties NSP: meer overheveling van pijler 1 naar pijler 2

Op 17 november 2021  stemde de Tweede Kamer over de moties die op 11 november  waren ingediend, tijdens het Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daaruit blijkt onder andere dat de Kamer de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs wil vergroten van 15% naar 30%.

Van de 18 ingediende moties zijn er 12 verworpen, 5 aangenomen en is er 1 aangehouden om later opnieuw in stemming te brengen wanneer het concept-NSP bekend is. De aangenomen moties over de overheveling van budget van pijler 1 naar pijler 2 komen van Tjeerd De Groot (D66) en Thom van Campen (VVD). In een andere aangenomen motie van De Groot e.a. wordt wel gepleit voor een ruimhartigere beloning voor boeren die ‘additionele klimaat- en natuurdiensten leveren’, waarvoor de beschikbare middelen vanuit de ecoregelingen (ongeacht overheveling van budget) minimaal gelijk moeten blijven.

Daarnaast is ook de motie aangenomen van Roelof Bisschop (SGP) en Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) om in de ecoregelingen ook genoeg ruimte te houden voor akkerbouwers. Volgens hen zijn de huidige voorstellen vooral op de veehouderij gericht. Ook een tweede motie van Van Campen, om een tool te introduceren ‘die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid’, werd aangenomen. Een motie van Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas om cofinanciering als harde voorwaarde op te nemen bij de tweede pijler, werd aangehouden.

Vervolg

Een volgend commissiedebat over het NSP is gepland op 8 december. Het voorstel voor het NSP moet eind 2021 bij de Europese Commissie ingediend zijn, die vervolgens zes maanden heeft om het NSP goed te keuren.

Overzicht van alle moties

Hieronder staan alle moties die zijn ingediend en hoe daarover is gestemd. Voor een volledig overzicht van alle ingediende moties en achterliggende documenten, zie de website van de Tweede Kamer.

Motie Stemming
de motie-Van Haga/Van der Plas over cofinanciering als harde voorwaarde bij de tweede pijler Aangehouden
de motie-Bisschop/Van der Plas over voldoende opties voor de akkerbouw opnemen in de ecoregelingen Aangenomen
de motie-Tjeerd de Groot c.s. over de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs laten groeien naar 30% Aangenomen
de motie-Tjeerd de Groot c.s. over boeren die additionele klimaat- en natuurdiensten leveren ruimhartiger belonen Aangenomen
de motie-Van Campen c.s. over een voorstel met een stapsgewijze verhoging van eerstepijlergeld naar de tweede pijler per jaar Aangenomen
de motie-Van Campen over een tool die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid Aangenomen
de motie-Bisschop/Van der Plas over minder uit productie nemen van bouwland bij de teelt van vanggewassen of stikstofbindende gewassen Verworpen
de motie-Bisschop/Van der Plas over het vaststellen van het percentage voor overheveling van budget van de eerste naar de tweede pijler Verworpen
de motie-Vestering over het maximale budget overhevelen van pijler 1 naar pijler 2 Verworpen
de motie-Vestering over het geld uit de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid maximaal inzetten voor de ecoregeling Verworpen
de motie-Vestering over de sierteeltsector uitsluiten van subsidies uit het GLB Verworpen
de motie-Edgar Mulder over zo veel mogelijk geld terughalen uit het NSP en dat onder soepele voorwaarden verdelen onder Nederlandse boeren Verworpen
de motie-Thijssen/Bromet over de ecoregeling alleen openstellen voor maatregelen die aantoonbaar zinvol en effectief zijn Verworpen
de motie-Thijssen c.s. over 30% van het budget overhevelen van de eerste naar de tweede pijler Verworpen
de motie-Thijssen/Bromet over vakbonden en werkgeversorganisaties betrekken bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan Verworpen
de motie-Van Haga/Van der Plas over de conditionaliteiten in het Nationaal Strategisch Plan herzien Verworpen
de motie-Van Haga/Van der Plas over terreinbeherende organisaties toevoegen aan de bestaande negatieflijst Verworpen
de gewijzigde motie-Vestering over akker- en tuinbouwers van wie het areaal voor minstens 80% uit voedselbos bestaat automatisch tot het niveau goud rekenen voor de ecoregeling Verworpen

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: