SWOT-analyse van de biologische landbouw

Woensdag 3 november is het rapport ‘SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering’ verstuurd naar de Tweede Kamer. Het rapport is geschreven door het Louis Bolk Instituut en brengt in beeld wat biologische landbouw kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelen in het GLB. En, niet geheel onbelangrijk, hoe het GLB de biologische sector kan stimuleren.

Aanleiding

De Tweede Kamer heeft de wens om de biologische landbouw een prominente plaats te geven in het Nationaal Strategisch Plan van het GLB. Deze wens is de aanleiding voor de totstandkoming van de SWOT-analyse. 

Uitkomsten

Het rapport bevestigt dat het wenselijk in om biologische bedrijven maximaal te laten profiteren van de ecoregelingen. Biologische bedrijven worden ook wel ‘green by definition’ genoemd en voldoen daarmee automatisch aan het niveau goud. Dit komt overeen met de lijn die is ingezet in het NSP. 

Voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Een gebiedsgerichte aanpak draagt het meeste bij aan de doelen biodiversiteit, landschap, klimaat en water. Hierbij is een aanpak op bedrijfsniveau minder effectief. Om deze reden is het niet wenselijk om hiervoor een uitzondering te maken voor biologische bedrijven. 

Het voornemen is dat biologische landbouw op verschillende manieren een plek binnen de AKIS-regeling krijgt, gericht op kennisverspreiding en samenwerking voor de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw. De mogelijkheden hierbij zijn onder meer: meerjarig ketenmanagement, samenwerking tussen verschillende schakels in de voedselketen en samenwerking tussen biologische en gangbare ketens.

Voor een vergroting van het areaal biologische landbouw in Nederland, moeten er meer bedrijven omschakelen, bestaande bedrijven meer grond omschakelen of bestaande biologische bedrijven moeten uitbreiden. Vraag en aanbod moeten daarbij in evenwicht zijn. De vraagzijde (naar biologische producten) overlaten aan de markt heeft in de afgelopen jaren onvoldoende geleid tot de gewenste groei. Het lijkt dan ook logisch dat de overheid hier een veel actievere rol in gaat vervullen. Met name de ontwikkelingen in Denemarken en Oostenrijk wijzen erop dat stimulering van de markt tot versnelling van de groei (en daarmee het areaal) kan leiden.

Benieuwd naar het volledige rapport? Lees het hier.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: