Minister stuurt brief naar Kamer over NSP

De minister heeft een nieuwe brief met de laatste stand van zaken over het NSP naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt uitgebreid ingegaan op de uitdagingen en afwegingen die gemaakt moeten worden. 

De Minister behandelt in haar brief de financiële afwegingen die gemaakt moeten worden, gaat in op het WUR-rapport dat vorige week met de Kamer is gedeeld en behandelt achtereenvolgens de instrumenten die met het GLB zijn in te zetten en welke afwegingen daar gemaakt kunnen worden. 

“Het GLB kan ingezet worden om een zo groot mogelijke omslag in de landbouw te bewerkstelligen en bij te dragen aan oplossingen voor de grote opgaven op het gebied van klimaat, bodem, water, stikstof en biodiversiteit. Daarmee zal het NSP naast ondersteuning van generieke maatregelen in de eerste pijler een sterke gebiedsgerichte invulling moeten krijgen. Dat vergt een groter budget in de tweede pijler. Dit is ook het advies van het recente WUR-rapport”, stelt de Minister. “Het is van belang om te komen tot een Plan dat recht doet aan de opgaven waarmee de landbouw geconfronteerd wordt en dat concrete stappen zet naar een toekomstbestendige sector.”

De Minister geeft aan dat besluitvorming in oktober nodig is. “Niet alleen is er voldoende tijd nodig om de uitvoering goed voor te bereiden, ook boeren moeten tijdig worden meegenomen in de veranderingen. De ontwikkelingen binnen het NSP hebben immers een grote invloed op hun bedrijfsvoering.”

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: