Vlaamse eco-regeling

Net als Nederland werkt ook Vlaanderen aan een Strategisch Plan voor het GLB. Vlaanderen bouwt haar plan op langs zeven ‘krachtlijnen’. Binnen elk daarvan benoemt ze verschillende interventies als ‘eco-regeling’. Daarmee is het Vlaamse SP-GLB interessant vergelijkingsmateriaal voor wat we in Nederland ontwikkelen.

De zeven ‘krachtlijnen’ van het Vlaamse SP-GLB:

 1. Innovatie en kennisdeling versnellen
 2. Ondernemerschap en vakmanschap stimuleren
 3. Verduurzamen van het inkomen van agrariërs
 4. Aandeel instromers in land- en tuinbouwsector vergroten
 5. Klimaatslimme land- en tuinbouw stimuleren
 6. Aandacht en zorg voor natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschappen
 7. Open ruimte en sociaal weefsel in plattelandsgebieden versterken.

Vlaamse eco-regeling:

 • Meerjarig grasland
 • Organisch koolstofgehalte in akkerland
 • Teelt van milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige gewassen (zogenaamde ecoteelten)
 • Voortzetting biologische landbouw
 • Eenjarige bufferstroken stimlueren
 • Mechanische onkruidbestrijding
 • Teelttechnische erosiebestrijdende technieken
 • Gewasrotatie met leguminozen
 • Precisielandbouw

Meer informatie over het Vlaamse SP-NSP is te vinden op de website van het Vlaamse Department Landbouw en Visserij.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: