Vogelbescherming: agrarisch natuurbeheer moet beter om achteruitgang boerenlandvogels te stoppen

Wageningen Environmental Research voerde recent een analyse uit naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in het ANLb-stelsel. De Vogelbescherming is niet tevreden over de evaluatie, “vooral omdat het geen uitsluitsel geeft over de ecologische effectiviteit ervan”.

Minister Schouten concludeerde na de evaluatie onder andere dat het nieuwe stelsel op hoofdlijnen goed functioneert en dat de uitvoerbaarheid van het ANLb is toegenomen vergeleken met het vorige stelsel (lees verder in de Kamerbrief). Ook BoerenNatuur was positief [link naar ons eigen artikel]. Maar de Vogelbescherming deelt dit enthousiasme dus niet. De organisatie vindt dat de effectiviteit niet duidelijk blijkt uit de analyse. Wat wél duidelijk is, volgens de Vogelbescherming, is dat de maatregelen in het ANLb nog niet genoeg zijn voor boerenlandvogels. Er zou meer nodig zijn om de negatieve trends van deze soorten te keren.

De Vogelbescherming stelt onder andere voor om budget uit het GLB (en het daaruit voortkomende NSP) in te zetten voor bijvoorbeeld “een gebiedsgerichte aanpak met inzet op inrichtingsmaatregelen, op doelsoorten afgestemd peilbeheer, predatiebeheer en inzet van grondinstrumentarium”. Dit zijn maatregelen die ook terugkomen in het Aanvalsplan Grutto.

Lees verder bij de bron: Vogelbescherming.nl

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: