Rabobank: boeren in veenweidegebied moet anders

Op de huidige voet verder boeren in de veenweidegebieden zal leiden tot een verslechtering van de rentabiliteit van melkveehouders en een groeiende kloof tussen boer en burger, voorziet Rabobank.

Veenweidegebied in de Oostpolder
Beeld: Hardscarf, Wikipedia

De bank schetst vier mogelijke scenario’s voor de agrarische sector in de veenweidegebieden. In het eerste scenario verandert er zo goed als niets en voorziet Rabobank dus een weinig positieve toekomst. Een tweede mogelijkheid is dat de overheid de ruimte geeft aan andere functies in veenweidegebied, zoals woningbouw, recreatie, natuur en infrastructuur, ten koste van de agrarische sector.

Landbouwgrond verandert in moeras

Vooral in de randstad zal het veenweidegebied een bebouwd en rommelig gebied worden, voorspelt Rabo. “Voormalige landbouwgrond verandert langzaam maar zeker in moeras dat door het hoge waterpeil niet meer te bewerken is, melkveehouders verdwijnen en agrarische bebouwing staat leeg,” beschrijft de bank.

Een derde scenario is al hoopvoller voor boeren in het gebied: “Overheid, burgers en melkveehouders werken samen aan het tegengaan van bodemdaling. Met een goed beloningssysteem, voor carbon credits, natuur- en waterbeheer, ontstaat extra inkomen.”

Koolstofbank

Rabobank kondigde deze week de start van een koolstofbank aan. Het bijpassende melkveebedrijf is volgens Rabo in 2050 groter, extensiever en hightech: de bank schetst dat de landwerkzaamheden worden gedaan door lichte, wendbare robots. Ook zouden er tegen die tijd drijvende zonnepanelen moeten zijn te vinden in veengebieden.

Het laatste scenario van de bank is een nieuwe indeling voor het gebied. “De melkveehouder die blijft, krijgt in dit scenario een regierol en de agrarische functie neemt af.” Het boereninkomen komt dan vooral uit waterbeheer, bosbouw, landschapsonderhoud, wederom drijvende zonnepanelen of recreatie.”

Om het veenweidelandschap te behouden, is volgens Rabobank nodig dat de maatschappij investeert in maatregelen om de emissies uit de veenweidebodems te beperken. Hier is al een bedrag voor gereserveerd door het ministerie van Landbouw: € 100 miljoen.

Bron: Food&Agribusiness, auteur: Lydia van Rooijen.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: