Conferentie I’m In: Netwerk voor de toekomst

Europa vraagt aan elke lidstaat om voor de nieuwe GLB periode een GLB netwerk te vormen. Allerlei partijen die bij de uitvoering van het GLB betrokken zijn zullen onderdeel uitmaken van dit netwerk. Te denken valt aan agrarische ondernemers, overheidsdiensten, adviseurs, onderzoekers en andere actoren die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling. Het is nog een zoektocht hoe dit GLB netwerk er uit komt te zien. Deelnemers aan de workshop worden bewust gemaakt van dit te vormen GLB netwerk en kunnen aangeven wat het voor hen zou kunnen betekenen.

Huidige plattelandsnetwerk en GLB netwerk

Ook in  de huidige GLB periode heeft Europa gevraagd om een netwerk te vormen. Dit netwerk is gekoppeld aan de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma.  De ondersteuning van dit netwerk is ondergebracht bij het Regiebureau POP, vaak aangeduid als het Netwerk Platteland.  Het Regiebureau ondersteunt het netwerk door te informeren, inspireren, verbinden, faciliteren van uitwisseling, agenderen en signaleren.  Er worden bijvoorbeeld regelmatig kennisbijeenkomsten georganiseerd rond actuele thema’s waar initiatiefnemers bij elkaar worden gebracht.

Bij het GLB netwerk zal de insteek breder zijn, het is bedoeld als netwerk dat het hele  GLB bestrijkt. (zowel pijler 1 als 2). Dit GLB netwerk  zal bovendien een grotere rol gaan  spelen  in het verder brengen van innovaties en het verspreiden van kennis.

Onderzoek naar wensen en behoeften

Om een netwerk van betekenis te worden is het belangrijk dat het netwerk voor potentiele netwerkpartners voldoende te bieden heeft. Om een beeld te krijgen wat dit in kan houden heeft Wageningen Economic Research (WEcR) een quick scan uitgevoerd. Floor Geerling-Eiff (WEcR) presenteert de belangrijkste uitkomsten van de quick scan naar stakeholdergedachten. Een van de uitkomsten is dat het netwerk een rol kan spelen in het overbruggen van spanningsvelden van drie domeinen: het beleid, het boerenbedrijf en de gevraagde transitie van de agrarische sector,  politiek en lobby.

Vragen en opmerkingen

Al gelijk bij aanvang van de workshop bleken er al veel vragen te zijn over het huidige Netwerk Platteland, dat niet bij alle deelnemers bekend was.. Er waren vragen over wat het netwerk doet en hoe kan je er aan deelnemen. Allengs ontspon zich een gesprek van onderdelen die deelnemers belangrijk vinden voor het netwerk. Deelnemers noemden dat er voldoende aandacht moet zijn voor: grensoverschrijdend werken, de verbinding met regionale netwerken en contact met het onderwijs. Ook gaven deelnemers aan om het goede van het huidige netwerk te behouden.

De start van een serie

De organisatoren van de workshop besluiten met de opmerking dat het vormen van het GLB netwerk een proces is. In het voorjaar van 2021 zullen meer workshops worden georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan hoe het GLB netwerk er uit kan komen te zien.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: