Conferentie I’m in: webinar POP3+ ‘Met focus verder’

Omdat de oude POP subsidie voor plattelandsontwikkeling gesloten is en er pas over twee jaar een nieuw GLB is met een nieuwe POP, wordt de oude POP met twee jaar verlengd tot 2023 en heet dan POP3+. De oude regels blijven bestaan, maar provincies kunnen zelf nieuwe focusthema’s invoeren. Dat bleek uit het webinar ‘Met focus verder’, met Marlies Heerema van het miniserie van LNV, Tirza Molengraaf van het IPO en Ruud Schers van de Unie van Waterschappen.

De focusthema’s zijn klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, bodem en stikstof. Water (natheid en droogte door klimaatverandering) zal in veel provincies een belangrijk thema zijn. Nu al lopen er 400 POP-projecten voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: voor schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Naast de POP subsidies blijven er LEADER-gelden voor thema’s als leefbaarheid of lokale ontwikkeling. Investeringen worden ook in de nieuwe POP-regeling in de breedte ondersteund, en kunnen dus ook andere doelen dienen zoals dierenwelzijn. Regelingen die er zijn, blijven bestaan, zoals de Jonge boeren regeling en gelden voor weide akker vogelbeheer.

Voorjaar 2021

Een nieuwe openstelling wordt in het voorjaar van 2021 verwacht. Dit communiceren provincies op hun website en RVO in haar nieuwsbrief. Er is veel geld mee gemoeid: 89 miljoen uit Brussel, met cofinanciering van provincies en gemeenten wordt dat 179 miljoen euro. Daarnaast is er de 16 miljoen uit het corona-herstelfonds. En in 2022 is er weer een pot met geld. Klachten over de ingewikkeldheid van de POP-regeling en de constructie dat alles eerst zelf voorgefinancierd moet worden werden onderkend, maar Heerema gaf aan dat dit in de komende twee jaar niet zal verbeteren. Molengraaf gaf wel aan dat er de komende periode gestudeerd gaat worden op een manier om kleine projecten direct te kunnen betalen, dus zonder dat de ondernemer(s) in kwestie moeten voorfinancieren. Daar zou minder strenge controle ook moeten voldoen en dus sneller gehandeld moeten kunnen worden.

Veel Europese regels knellen, en niet alleen in Nederland. Daarom is het volgens Schers hoopgevend dat er steeds meer ruimte voor nationale invulling van de subsidiegelden ontstaat.

De POP3+ regelingen zijn een soort aanloop naar een nieuw Nationaal Strategisch Programma (NSP) dat in 2023 gaat lopen. Dit omvat veel meer dan de POP-subsidies, maar zal er wel lering uit trekken. Volgens de sprekers is nu al geleerd dat een regionale aanpak en dialoog belangrijk zijn voor het slagen van projecten. “En als je het niet eens bent met eventuele beperkingen van POP subsidies in jouw provincie, laat je stem dan horen voor de herijking in 2023”, zei Molengraaf.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: