Conferentie I’m In: Puntensysteem en ANLb

‘Ik word liever betaald voor de inspanningen die ik lever dan voor het feit dat ik me aan de regels houd.’ Zo luidde een van de stellingen op het GLB-webinar op donderdagavond 3 december. De uitslag: 84% eens, 16% oneens.
De panelleden Eefke Peeters (RVO) en Aard Mulders (LNV) reageerden verheugd op de uitslag. “Daar willen we in het nieuwe GLB ook precies naartoe: boeren belonen voor de maatregelen die zij uitvoeren voor natuur, landschap en biodiversiteit. Ik ben blij dat dit ook leeft in het land.”

Landelijke set met eco-maatregelen

Een van de andere stellingen ging over het puntensysteem dat in ontwikkeling is voor de eco-regelingen, een nieuw instrument in het GLB vanaf 2023. De stelling was: ’Ik vind duurzaam boeren belangrijk; het puntensysteem laat zien hoe duurzaam en toekomstbestendig ik echt werk.’ Uitslag: 75% eens, 25% oneens.

Ook hierop reageerden de panelleden blij verrast. Mulders: “We werken aan een landelijke set met eco-maatregelen die regionaal wordt uitgewerkt naar sector, grondsoort en bijvoorbeeld landschap. Daar wordt volgens deze uitslag positief op gereageerd.”

Het maatregelenmenu en de bijbehorende puntenlijst zijn nog niet klaar. Mulders: “Met input vanuit de maatschappelijke organisaties en de GLB-pilots proberen we het systeem van eco-regelingen zo op te zetten dat zoveel mogelijk boeren eraan meedoen. Dus doelgericht, effectief én uitvoerbaar.”

Meer doen betekent hogere premie

Nog een stelling: ‘Boeren die meer doen voor klimaat en milieu behoren meer geld uit de eco-regeling te krijgen dan degenen die minder doen.’ Uitslag: 94% eens, 6% oneens. Het team dat het nationaal strategisch GLB-plan in elkaar timmert op de goede weg zit. Bij de uitbetaling aan boeren wordt namelijk gedacht aan een staffeling. “Meer presteren betekent dan een hogere premie voor de boer,” zei Peeters.

Tijdens het webinar bleek dat een aantal fundamentele keuzes nog gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld over het percentage van het GLB-budget dat voor de eco-regelingen wordt uitgetrokken en dat voor de basisbetaling. Ook kan er nog met budget geschoven worden tussen de 1e en 2e pijler. De Tweede Kamer neemt hierover in de loop van 2021 een beslissing.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: