Programma: Het nieuwe GLB en de transitie naar toekomstbestendig boeren

Als ambtenaar kan je met het nieuwe GLB kansen creëren voor boeren in transitie. Op 17 februari van 14.00 – 16.15 uur praten we erover in een webinar en een paar Teams sessies.

De webinar is inmiddels geweest. Kijk hem hier terug.

Dit programma is samengesteld door het programma GLB-NSP, namens ministerie van LNV, IPO en de Unie van Waterschappen. Vanaf 2023 treedt het nieuwe GLB in werking. Onlangs is het Nationaal Strategisch Plan door Nederland ingeleverd in Brussel. In dit webinar gaan we in op wat dit NSP inhoudt en verkennen we met elkaar de kansen.

Programma

13.45 – 14.00 uur: Inloop

14.00 – 15.15 uur: Webinar Het nieuwe GLB en de transitie naar toekomstbestendig boeren.

 • Kort het overzicht van het NSP, wat verandert er?
 • Wat zijn de belangrijkste dilemma's en wat verwachten we van de verschillende samenwerkende overheden?
  Sprekers:
  • Annemiek Hautvast – Programmadirecteur GLB-NSP
  • Jeroen Smarius – Directeur Vitaal en Ruimtelijk Brabant, gedelegeerd opdrachtgever namens de provincies en voorzitter Maatschappelijke begeleidingsgroep GLB-NSP
  • Ruud Schers – Beleidsadviseur Europa bij Unie van Waterschappen, lid Programmateam GLB-NSP
 • We hebben verschillende maatregelen gericht op de gebiedsgerichte aanpak in het gehele GLB, de uitdaging is om richting de boer of gebiedspartijen hier één verhaal en één systematiek van te maken. De boer moet er goed mee uit de voeten kunnen. We praten over hoe je dit kunt gaan aanpakken, inclusief praktijkvoorbeelden. De verschillende aanpakken moeten elkaar in het veld gaan versterken zodat we de boer helpen om de omslag naar duurzame landbouw te maken.
 • Samenwerking; We vertellen over de samenwerkingsmogelijkheden die kansen kunnen bieden voor boeren en overheid.
  Sprekers:
  • Aard Mulders – Senior beleidsadviseur Ministerie LNV, lid Programmateam GLB-NSP
  • Alexander Meijerink - Senior adviseur subsidiemanagement bij Waterschap Vechtstromen
  • Jetze Genee – Adviseur Natuurbeheer en Landbouw Provincie Fryslân, lid werkgroep GLB-NSP

15.15 – 15.20 uur: Overstappen naar Teams bijeenkomsten

15.20 – 16.15 uur: Van NSP naar de praktijk

Sessie 1 ‘Leader’:

 • In het GLB 2023 – 2027 krijgt LEADER een nieuwe dimensie. Naast de traditionele brede plattelandsontwikkeling zal LEADER ook worden ingezet voor klimaat-, milieu/water- en biodiversiteitsdoelen. Ook biedt het nieuwe GLB-mogelijkheden voor een gebruikersvriendelijkere uitvoering (zoals voorschotten). Het jaar 2022 wordt benut om (potentiële) LEADER-gebieden te steunen zich voor te bereiden op een goede start in 2023. Hoe kunnen we LEADER goed laten aansluiten op het gebiedsgericht beleid van de verschillende overheden?
  Sprekers:
  • Gerard Agterberg – Projectleider Landbouw, Provincie Utrecht, lid werkgroep GLB-NSP
  • Jarne Heuff – Projectleider Leader Oost-Groningen, Provincie Groningen, lid werkgroep GLB-NSP

Sessie 2 ‘Kennis en Innovatie’:

 • De Nederlandse landbouw is internationaal koploper dankzij kennis en innovatie. Dat willen we graag zo houden, juist in tijden van grote uitdagingen. Provincies en rijk zetten zich in om samenwerking, kennisdeling en innovatie via het NSP te stimuleren. Hiervoor zetten we meer dan 180 miljoen euro in 5 jaar in. Hoe zorgen we dat deze impuls maximaal effect oplevert? Hoe krijgen we de beste spelers en ideeën aan tafel? Op welke resultaten kijken we nu terug en wat hebben we voor ogen voor de toekomst?
 • We bespreken de Provinciale Kennismaatregel, het Rijkskennismaatregelpakket SABE en de Samenwerkingsmaatregel voor Innovatie EIP.
 • Flexibele instrumenten in een nieuw jasje, die voor alle doelen van het GLB (economisch, ecologisch en sociaal) ingezet kunnen worden. En daardoor ook goed aansluiten bij veel beleidsdossiers.
  Sprekers:
  • Jan van Esch – Senior beleidsmedewerker Ministerie LNV, lid programmateam GLB-NSP
  • Annemiek Canjels – Senior beleidsmedewerker Provincie Limburg / IPO, lid werkgroepen GLB-NSP

Sessie 3 ‘Governance’:

 • Eén Nationaal Strategisch Plan van Minister LNV en twaalf provincies: hoe te sturen en uit te voeren?
 • De ambities in de het NSP zijn hoog en er komt meer geld beschikbaar voor doelgerichte en gebiedsgerichte instrumenten. Hoe zorgen we ervoor dat we daarmee bijdragen aan de transitie in de landbouw?
 • In deze sessie worden hiervoor de (eerste) uitgangspunten hiervoor gepresenteerd
  Sprekers:
  • Hans Keulen – Beleidscoördinator Ministerie LNV, lid werkgroep GLB-NSP Mathijs Sol – Programma coördinator POP3 en NSP voor de provincie Zuid-Holland
 • Voor provincies komen er een aantal interventies bij zoals de eco-regelingen en de samenwerkingsinvesteringen. Daarnaast moeten de interventies in de breedte van het GLB meer in samenhang worden bezien. De POP coördinator wordt daarmee een NSP-coördinator. In de presentatie wordt een toelichting gegeven op deze veranderingen en de mogelijkheden die een coördinator gaat krijgen.
  De samenwerking betreft niet alleen de regelingen en interventies. Er is een bredere samenwerking nodig om de doelstellingen van het GLB na te streven. Dat betreft het verbinden van partijen, het delen van kennis, adviseren en het betrekken van onderzoek en onderwijs. Het netwerk Platteland zal daarom overgaan in een GLB netwerk. De gedachten op dit moment voor dit netwerk worden gedeeld.
 • Ook het regiebureau POP gaat over naar een regie-organisatie GLB. In de presentatie wordt een eerste schets gegeven langs welke lijnen de regie-organisatie gaat werken en wat provincies en andere belanghebbenden hiervan kunnen verwachten.
  Spreker:
  • Henk Reinen – Directeur Regiebureau Plattelands Ontwikkelings Programma
 • In de praktijk: nu al aan de slag – Het verhaal hoe provincie Utrecht de achterstand van POP3 heeft weggewerkt en hoe de provincie nu al voor het nieuwe GLB de stakeholders activeert om in 2023 een vliegende start te maken.
  Spreker:
  • Jan Rutten – Programma-adviseur voorbereiding implementatie NSP 2023-2027, Provincie Utrecht, lid werkgroep GLB-NSP

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: