Boeren in Brabant scoren met dezelfde maatregelen voor zowel BBM als GLB

Goed nieuws uit Brabant. Daar is de GLB maatregelentabel voor 2023 vergeleken met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, en getest op zes melkveehouders die meedoen aan het project BBM. Wat blijkt? BBM sluit goed aan bij het GLB, zodat je als melkveehouder met dezelfde maatregelen op beide regelingen voordelen kunt behalen.

BBM, wat houdt het in?

BBM is, simpel gezegd, een tool waarmee boeren aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren kunnen scoren op bepaalde doelen. Denk aan ammoniakuitstoot, weidegang en blijvend grasland. De ondernemer zit zelf aan de knoppen en bepaalt welke maatregelen er worden genomen om de scores op de indicatoren te verbeteren. Hoe hoger de score, hoe hoger de beloning.

BBM versus GLB

Dorieke Goodijk is pionier en aanjager van het BBM-project in Brabant, en reageert verheugd op de eerste uitkomsten. “Van zes boeren heb ik hun gecombineerde opgave en de extra maatregelen die ze op het bedrijf nemen opgevraagd. Hiervan hebben we vervolgens berekend wat hun toekomstige GLB-premie zou zijn. Wat opvalt is dat de voorgestelde GLB-maatregelen goed passen bij het behalen van hogere scores op de BBM. Daarnaast halen de zes met kleine extra inspanningen zowel de basispremie voor het GLB als de premie voor de ecoregelingen.
Meer landschapselementen en meer kruidenrijk grasland hebben wij als doel binnen onze BBM, en dat is ook binnen het GLB een belangrijke pijler. Net als meer blijvend grasland en meer akkerland.”

Kleine aanpassingen

“Ik heb de gegevens van de boeren in de module gezet. Je moet daarin goed kijken, naar wat werkt wel en wat werkt niet. De meesten halen niet direct de premies, geen basis, en ook geen eco-premies.  Vervolgens heb ik gekeken wat iedereen moest doen om wel de premies te halen. Op het moment dat ze bijvoorbeeld kruidenrijk grasland nemen in plaats van tijdelijk grasland, een kleine aanpassing, is het wel mogelijk om de premie te krijgen.”

Aandachtspunt

“Het komt heel nauw, het is zwart/wit. Of wel, of geen premie. Als je veehouders meer laat doen, moet je er ook een betere premie tegenover stellen. Niet meer doen voor hetzelfde geld, want dat ervaart men als een afstraffing. Dat zie ik nog wel als aandachtspunt. Het gaat pas in 2023 in, maar als bepaalde zaken erg belangrijk zijn voor om wel/geen premies te krijgen in 2023, dan moet er nu soms al het een en ander in gang worden gezet. Kruidenrijk grasland is belangrijk, boeren geven aan dat ze dan volgend jaar moeten beginnen met het zaaien hiervan, om in 2023 in aanmerking te komen voor de premie.”

In het nieuwe GLB kunnen agrariërs naast de hectarepremie inzetten op eco-activiteiten. Agrariërs worden dan beloond voor diensten die zij leveren ten behoeve van natuur en milieu. Een idee is dat deze eco-activiteiten zoveel mogelijk gaan aansluiten bij andere initiatieven. Zo worden maatschappelijke diensten niet alleen met GLB-gelden beloond, maar mogelijk ook vanuit de markt en andere initiatieven.

De Biodiversiteitsmonitor komt voort uit Brabants Bodem. Dit is een van de projecten uit het Interbestuurlijke programma Vitaal Platteland van het ministerie van LNV. 

Het BBM is mooi in beeld gebracht in dit filmpje.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: