Kamerbrieven

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle kamerbrieven over het GLB. De nieuwste berichten staan bovenaan, de oudste onderaan.

2020

Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 19 en 20 oktober 2020, 29 oktober 2020
Het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) wordt eind 2021 ingediend in Brussel. Dat is een jaar later dan LNV-minister Schouten eerder aan de Tweede Kamer meldde. Reden is dat de besluitvorming over de GLB-verordeningen, het Meerjarig Financieel Kader en de uitvoeringsregels is vertraagd. De belangrijkste punten uit deze brief vindt u hier.

Kamerbrief over houtskool-SWOT voor Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027, 2 oktober 2020
Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de houtskool-SWOT voor het Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027. De SWOT is een feitelijke analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. GLB staat voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

2019

Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en visserijraad van 18 juni 2019
Minister Schouten pleit voor uitstel van de besluitvorming over het GLB, in de aanloop naar de Raad van Europese landbouwministers op 18 juni in Luxemburg.

Kamerbrief over Nederlandse invulling Nationaal Strategisch Plan, 8 mei 2019
Minister Schouten schetst de contouren van de invulling van het NSP in vier scenario’s, met eerste ideeen over de invulling van eco-regelingen en verlaging van de basispremie.

Concept Houtskoolschets-SWOT voor het Natuionaal Strategisch GLB-plab 2021-2017, 21 mei 2019
En de begeleidende Kamerbrief.

Realisatieplan kringloopvisie – Visie LNV, juni 2019
Het realisatieplan van LNV maakt duidelijk welke acties worden ondernomen om de transitie naar kringlooplandbouw nationaal en internationaal op gang te brengen.

Kamerbrief over Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 11 februari 2019
Minister Schouten ziet grote overeenkomsten tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en haar eigen visie op kringlooplandbouw. In de GLB-pilots kunnen ideeën uit het deltaplan worden uitgevoerd en vervolgens opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan.

Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2019, 17 januari 2019
Minister Schoutenn wil betrokken stakeholders actief betrekken bij het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Zij meldt eind maart te komen met een zogeheten houtkoolschets: de basis voor de maatschappelijke consultatie die daarna plaatsvindt.

2018

Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018
Minister Schouten wil boeren in de volgende GLB-periode een bonus geven voor extra inspanningen, bovenop de financiële compensatie voor de gemaakte kosten en inkomstenderving.

Kamerbrief over Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 november 2018, stand van zaken toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, 9 november 2018
Het ministerie van LNV organiseert in 2019 twee GLB-conferenties voor stakeholders. Ook worden suggesties voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan verzameld via een internetconsultatie. Dat schrijft minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief over rapporten nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), 5 november 2018
Reactie op 2 onderzoeksrapporten over de impact van niet nieuwe GLB op inkomens van boeren (WER) én op bodemkwaliteit, biodiversiteit, innovatie, klimaat en agrarisch natuurbeheeer (Louis Blok Instituut). Minister Schouten wil het nieuwe GLB optimaal gebruiken voor de transitie naar kringlooplandbouwen kiest voor een drielagenmodel.

Kamerbrief over aanpak weidevogels, 15 oktober 2018
Er is 9 miljoen euro uitgetrokken voor 7 regionale GLB-pilots in de aanloop naar het nieuwe GLB, schrijft minister Schouten in deze Kamerbrief.

Kamerbrief over bescherming landschapselementen, 15 oktober 2018
Er gaan nog te veel waardevolle landschapselementen verloren. Minister Schouten gaat onderzoeken hoe landschapselementen, zoals houtwallen en solitaire bomen, via het nieuwe GLB beter kunnen worden beschermd.

Kamerbrief over Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad, 13 september 2018
Het effect van vergroening blijft beperkt, schrijft LNV-minister Schouten aan de Tweede Kamer over de komende informele landbouwraad in Brussel.

Lijst van vragen en anwoorden over het fiche MFK-pakket: Verordeningen Toekomstig GLB, 3 september 2018
Naar aanleiding van de GLB-voorstellen stelde de Tweede Kamer 152 vragen aan minister Schouten. Deze kamerbrief bevat de vragen en antwoorden, in aanloop naar het debat van 4 september.

Fiche 3 MFK-pakket: Verordeningen Toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021–2027)

Kamerbrief Inzet op lager GLB-budget, 18 juni 2018
Frankrijk, Griekenland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje willen het GLB-budget op peil houden. In een brief aan de Tweede Kamer – vooruitlopend op de komende Landbouw- en Visserijraad op 18 juni – schrijft Schouten dat juist korting op het GLB-budget nodig is om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

Kamerbrief over voorstellen van de Europese GLB voor de jaren 2021-2027, 4 juni 2018
Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het BNC-fiche over de voorstellen van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de jaren 2021-2027 versneld aan de Kamer te sturen.

Kamerbrief over de voortgang van de onderhandelingen over het toekomstige GLB, 15 maart 2018
Minister Carola Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat het GLB gemoderniseerd en vereenvoudigd moet worden. Het toekomstige GLB moet antwoord bieden op de opgaven voor de toekomst, zoals verwoord in het Regeerakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het budget voor het GLB wordt kleiner. “Het GLB moet dus meer doen met minder”.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: